It looks like you are using an out of date browser.
Please update your browser in order to use this website.

News  › 
Top News ‘I finally feel safe’ – woman forced into sex trade now free

‘I finally feel safe’ – woman forced into sex trade now free

[Bla ned for å lese Maya sin historie på norsk].

 

A woman who has faced horrendous abuse and mistreatment in her lifetime is finding hope and freedom after seeking help from Hope for Justice.

 

Maya*, who is in her mid-30s, has been subjected to death threats, sexual exploitation, forced prostitution and other trauma over a prolonged period, which left her fearful for her life and security.

 

She contacted us at the end of 2019 and has been supported by our team in Norway ever since. She was recently granted permission to stay in Norway.

 

Maya said: “I finally feel safe. I am ever thankful. I could not have done this on my own.”

 

 

Russian-born Maya had a difficult upbringing, with her mother involved in a sect and her father abusive towards her. At one point, Maya received threats for refusing to enter into a forced marriage. She felt she had no choice but to leave her family.

 

Maya travelled to Turkey where she found a job as an estate agent. Her employer provided her with accommodation but paid her no money, and soon began sexually harassing her. Maya left immediately, but had nowhere to live or work. She eventually found work at a hotel through a friend, but again experienced sexual harassment together with threats and no pay.

 

Following a period of homelessness, Maya was offered a job as a nanny in Norway – an opportunity to start afresh. But when she arrived at the property, there were no children to look after. Instead, the house was occupied by a number of women.

 

Maya said: “When I arrived there, I was in shock because there was no family with children like I had been told. There were lots of women.

 

“I had the choice to sleep on the floor or share a bed.

 

“I was very scared and begged [the man in charge] to let me go but he became angry and threatened me.”

 

Maya was held in captivity, physically and verbally abused, and forced into prostitution – forced to provide sexual services for countless numbers of men.

 

She said: “I thought only of dying. [They] promised me they would let me go when they received all the payment, but I knew it would never happen. I waited for an opportunity to run away. When I got the chance, I ran as far and as fast as I could.”

 

Maya managed to escape from the property and found someone she thought she could trust, who offered her accommodation. But the stranger soon began verbally and sexually harassing Maya, and requiring her to carry out domestic work to ‘pay’ for her stay.

 

Maya managed to find Hope for Justice’s details and contacted us, asking for help.

 

One of our Community Engagement Specialists said: “Maya has spent most of her life being extremely vulnerable – abused, homeless, alone, jobless, lacking a support network – and these vulnerabilities have been wrongly exploited again and again. She tried to trust people but then found herself in another awful situation.

 

“From the time Maya first contacted us, we have been doing everything in our power to improve her situation and fight for her rights.”

 

Maya has been formally identified as a victim of human trafficking, which entitles her access to safe accommodation, food and other basic needs.

 

We assisted Maya with an application to the UDI – the body responsible for processing applications from foreign nationals wanting to visit or live in Norway – and she recently received a positive response, being granted a Norway Residence Permit.

 

A member of our team said: “The road to obtain a permit for Maya to stay in Norway has been long and hard, but she has finally received a positive answer from the UDI. This means she will be able to continue a programme of restoring her mental and physical health. We are over the moon for Maya and will continue to support her in her recovery.”

 

*Name and image changed to protect identity of the survivor

 

_________________________________

 

‘Jeg føler meg endelig trygg’ – En kvinne tvunget til prostitusjon er nå fri

 

Etter et liv preget av vold og mishandling, har en kvinne endelig funnet håp og frihet etter hjelp fra Hope for Justice.

 

Maya*, som er i 30-årene, har vært utsatt for seksuell utnyttelse, trusler og tvunget prostitusjon over lang tid. På grunn av disse traumatiske opplevelsene har hun fryktet for eget livet.

 

I sluttet av 2019 kontaktet hun Hope for Justice og siden da har hun fått støtte av vårt norske team. Nylig har hun fått oppholdstillatelse i Norge.

 

Maya sa: “Endelig føler jeg meg trygg. Jeg er evig takknemlig. Jeg hadde ikke klart dette alene.”

 

 

Russiske Maya hadde en vanskelig barndom. Moren hennes var involvert i en sekt og faren hennes var voldelig. På et tidspunkt mottok hun dødstrusler fordi hun nektet å inngå et tvangsekteskap. Maya opplevde at hun ikke hadde noe annet valg enn å forlate familien sin.

 

Maya reiste til Tyrkia hvor hun fant arbeid som eiendomsmegler. Sjefen hennes ga henne et sted å bo, men ikke lønn, og snart begynte han å trakassere henne seksuelt. Maya forlot jobben med det samme, men dermed hadde hun verken jobb eller sted å bo. Etter en stund fikk hun en jobb på et hotell gjennom en venn, men der opplevde hun å bli trakassert, truet, og ikke få betalt for jobben.

 

Etter en periode som hjemløs ble Maya tilbudt en jobb som barnevakt i Norge – en ny mulighet til å starte med blanke ark. Da hun ankom huset i Norge, var det ingen barn å passe. Huset var i stedet fullt av andre kvinner.

 

Maya sa: “Da jeg ankom huset ble jeg sjokkert. Det var ingen familie med barn slik jeg hadde blitt fortalt. I stedet var det mange kvinner der. Jeg hadde valget mellom å sove på gulvet eller å dele seng med andre. Jeg var veldig redd og tryglet [sjefen] om å la meg gå, men han ble rasende og truet meg.”

 

Maya ble holdt i fangenskap, hun ble fysisk og psykisk mishandlet, og tvunget til prostitusjon og til å gi seksuelle tjenester til uendelig mange menn.

 

Hun sa: “Jeg tenkte bare at jeg ønsket å dø. [De] lovet meg at de ville la meg gå når de hadde mottatt all betaling, men jeg visste at det aldri kom til å skje. Jeg ventet på en mulighet til å flykte. Da jeg fikk muligheten, løp jeg så langt og så fort jeg kunne.”

 

Maya klarte å rømme fra huset og fant en mann hun trodde hun kunne stole på og som tilbød henne et sted å bo. Men han begynte raskt å trakassere Maya, og fortalte henne at hun måtte gjøre husarbeid for å ‘betale’ for oppholdet.

 

Maya klarte å finne kontaktinformasjonen til Hope for Justice og ba om hjelp.

 

Et medlem av teamet vårt sa: “Maya har vært ekstremt sårbar mesteparten av livet sitt – mishandlet, hjemløs, alene, arbeidsløs, manglet støttenettverk, disse sårbarhetene har blitt utnyttet igjen og igjen. Hun forsøkte å stole på mennesker, men havnet alltid i en ny forferdelig situasjon. Etter at Maya først kontaktet oss, har vi gjort alt i vår makt for å forbedre hennes situasjon og kjempe for hennes rettigheter.”

 

Maya har formelt blitt identifisert som et offer for menneskehandel, og det gir henne tilgang til et trygt sted å bo, og bistand til å dekke grunnleggende behov.

 

Vi hjalp Maya med en søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge – og hun mottok nylig positiv respons, og har nå fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

 

Et medlem av teamet vårt sa: “Veien frem til en norsk oppholdstillatelse for Maya har vært lang og vanskelig, men hun har endelig mottatt et positiv svar fra UDI. Dette betyr også at hun vil ha muligheten til å fortsette å delta i et program som styrker hennes psykiske og fysiske helse. Vi er utrolig glade på Mayas vegne og vil fortsette å støtte hennes rehabilitering.”

 

*Navn og bilde er endret for å beskytte identiteten til vedkommende

young girl